Γ. Τσίπρας: Προσθήκη – τροπολογία για κάλυψη των απαιτήσεων εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης»

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, προσθήκη – τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία του βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γιώργου Τσίπρα, με θέμα της την κάλυψη των απαιτήσεων εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης, χωρίς όμως να προέρχονται από παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία. Αναλυτικά:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών

Με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Κάλυψη των απαιτήσεων εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά που δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης, χωρίς όμως να προέρχονται από παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την τροπολογία στο άρθρο 77 του Νόμου 4307/2014 με τίτλο “Διαδικασία ειδικής διαχείρισης – διανομή προς πιστωτές” που έχει άμεση σχέση με τη διαδικασία Ειδικής Εκκαθάρισης στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 160 εργαζομένων του Τροχαίου Υλικού των Ναυπηγείων οι οποίοι τυπικά ανήκαν σε αποσπασμένη εταιρεία ενώ, όπως έχει κριθεί από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, είχαν πραγματικό εργοδότη τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Οι εργαζόμενοι αυτοί αλλά και όσοι άλλοι έχουν απαιτήσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας ή έμμισθης εντολής, δηλαδή όσοι έχουν απαιτήσεις που συνιστούν ομαδικά πιστώματα που δεν προέρχονται από παροχή πραγματικής εργασίας, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο είτε της ολοσχερούς μη ικανοποίησης, είτε της μη σύμμετρης ικανοποίησης των ομαδικών πιστωμάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα ομαδικά πιστώματα.

Η παρούσα τροποποίηση εξασφαλίζει:

– Αφενός την κάλυψη του νομοθετικού κενού της μη πρόβλεψης διαδικασίας αναγγελιών και επαληθεύσεων αναφορικά με τα ομαδικά πιστώματα. Πλέον όσοι εργαζόμενοι έχουν απαιτήσεις που συνιστούν ομαδικά πιστώματα χωρίς όμως να προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, θα αναγγείλουν τις απαιτήσεις αυτές με το ίδιο δικόγραφο αναγγελίας με το οποίο θα αναγγείλουν και τις πτωχευτικές τους απαιτήσεις.

– Αφετέρου ότι ο ειδικός διαχειριστής θα επαληθεύσει τις απαιτήσεις εργαζομένων που συνιστούν ομαδικά πιστώματα χωρίς όμως να προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, πριν προχωρήσει στη διανομή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ομαδικών πιστωτών.

Ήδη με τις τελευταίες τροποποιήσεις (με τους Ν. 4787/2021 και Ν.4818/2021) του Άρθρου 40 του Ν. 4772/2021, που αποτελεί ερμηνευτική διάταξη για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του τροποποιούμενου άρθρου 77 του ν. 4307/2014, είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα η βούληση του νομοθέτη να εντάσσονται στα ομαδικά πιστώματα των ειδικών διαχειρίσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και απαιτήσεις εργαζομένων που δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο της ειδικής διαχείρισης, χωρίς όμως να προέρχονται από παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία. Μολονότι είχε υπάρξει αυτή η κάλυψη της ερμηνευτικής διάταξης από τα μέσα του 2021, δεν είχε υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης – διανομής προς πιστωτές, γεγονός που επιτυγχάνεται με την παρούσα τροποποίηση.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

΄Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 77 του νόμου 4307/2014 προστίθενται οι περιπτώσεις α και β ως ακολούθως:
α. Όσοι εργαζόμενοι έχουν απαιτήσεις που συνιστούν ομαδικά πιστώματα που δεν προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία, θα αναγγείλουν τις απαιτήσεις αυτές με το ίδιο δικόγραφο αναγγελίας με το οποίο θα αναγγείλουν και τις πτωχευτικές τους απαιτήσεις
β. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής επαληθεύει τις απαιτήσεις των εργαζομένων που συνιστούν ομαδικά πιστώματα χωρίς όμως να προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών αναφορικά με την επαλήθευση των απαιτήσεων των εργαζομένων που συνιστούν ομαδικά πιστώματα χωρίς όμως να προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.”
Η παρ.2 του άρθρου 77 του νόμου 4307/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
“2. Ο ειδικός διαχειριστής δύναται να προχωρήσει στην διανομή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ομαδικών πιστωτών μόνο υπό την αυστηρή προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της επαλήθευσης των απαιτήσεων των εργαζομένων που συνιστούν ομαδικά πιστώματα χωρίς όμως να προέρχονται από την παροχή πραγματικής εργασίας στην υπό ειδική διαχείριση επιχείρηση. Αφού ολοκληρωθεί η επαλήθευση αυτή, ο ειδικός διαχειριστής αφαιρεί από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση και αποδίδει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους. Στη συνέχεια επαληθεύει τις απαιτήσεις για τα πτωχευτικά πιστώματα με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του πίνακα ( τόσο ως προς την επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη ) και τυχόν αναμόρφωσή του είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.”

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 77 του νόμου 4307/2014 το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 77
Διαδικασία ειδικής διαχείρισης – διανομή προς πιστωτές
1. Ο ειδικός διαχειριστής, το συντομότερο μετά τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης (ή και μέρους αυτής ως λειτουργικού συνόλου) κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημοσιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 73, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαιτήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης.

2. Στη συνέχεια ο ειδικός διαχειριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της ειδικής διαχείρισης τα έξοδα της διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, επαληθεύει τις απαιτήσεις με βάση τα στοιχεία της επιχείρησης, σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία του άρθρου 163 του Πτωχευτικού Κώδικα, ανεξαρτήτως ποσού απαίτησης, και συντάσσει, για το απομένον υπόλοιπο, πίνακα κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153 -161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμοζομένων αναλόγως.

Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν ανακοπών κατά του πίνακα (τόσο ως προς την επαλήθευση όσο ως προς την κατάταξη) και την τυχόν αναμόρφωση του είναι το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος Κεφαλαίου, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button