Έρευνα για την υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη του οικισμού Ρομά Βλυχού του Δήμου Μεγαρέων

Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Μεγαρέων, Γρηγόρης Σταμούλης, με αντικείμενο το έργο «Κοινωνική έρευνα – Απογραφή στον οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

 

Σκοπός του έργου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή Βλυχού, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υποβάθμισης και συγκέντρωσης πληθυσμού (κυρίως Ρομά) μέσα σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, ώστε η Δημοτική Αρχή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις αναγκαίες παρεμβάσεις, βάσει των προβλημάτων που θα αποτυπωθούν, με στόχο την υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής και την προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής συνοχής στα Μέγαρα. Περαιτέρω, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν από το Δήμο για την εκτίμηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεών του, έως σήμερα, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ρομά, με στόχο την κατάργηση αναποτελεσματικών μέτρων και το σχεδιασμό / υλοποίηση νέων, όπου χρειάζεται. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν από την Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αναγκών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων στο πεδίο κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
 

Κρίσιμος είναι επίσης ο στόχος της ενεργοποίησης της κοινότητας των Ρομά, ώστε να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που τους αφορούν. Σημειώνεται ότι άμεσα θα ωφεληθεί το σύνολο του πληθυσμού του οικισμού (περίπου 2.000 άτομα), λόγω της επικαιροποίησης των στοιχείων που τους αφορούν και συνεπώς της δυνατότητας της δημοτικής και περιφερειακής αρχής να αναπρογραμματίσουν με βάση σύγχρονα και τεκμηριωμένα στοιχεία τις πολιτικές τους για την υποστήριξη της ανάπτυξης της περιοχής και των κατοίκων. Έμμεσα δε θα ωφεληθεί η ευρύτερη κοινότητα των Μεγάρων από τις θετικές συνέπειες του σχεδιασμού και της υλοποίησης των κατάλληλων κοινωνικών πολιτικών και παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν, και βέβαια οι Ρομά που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του έργου.

 

Ειδικότερα, αντικείμενο του έργου είναι η αποτύπωση και η καταγραφή της υφιστάμενης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των κατοίκων στην περιοχή του Βλυχού του Δήμου Μεγαρέων, με επιτόπια έρευνα πεδίου. Αναλυτικά αφορά σε:

  • Ενεργοποίηση κοινότητας Ρομά και Υπηρεσιών του Δήμου.
  • Σύντομη εκπαίδευση συμμετεχόντων στην υλοποίηση των εν λόγω υπηρεσιών.
  • Καταγραφή και επεξεργασία βασικών κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων / χαρακτηριστικών της ομάδας στόχου.
  • Έκθεση αποτελεσμάτων.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button