ΕΛΓΑ: Οικονομική ενίσχυση αγροτών που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές το 2018

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν κατά το έτος 2018.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛΓΑ.

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
  • Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2018).
  • Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2017), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
  • Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΟΣΔΕ-Ε.Λ.Γ.Α. του έτους ζημιάς (2018).
  • Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους κτηνοτρόφους που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα ή οι αποθηκευμένες ζωοτροφές.
  • Φωτοαντίγραφο, κατά περίπτωση, της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι έχει υποβληθεί Δήλωση συγκομιδής του έτους ζημιάς (2018).
  • Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, οικοδομική, έγκρισης τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύησης κατασκευαστή κλπ).
  • Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιά σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ), με τις ποσότητες των προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.
  • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης(παρέχεται από την υπηρεσία).

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.

Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν όσοι:
α) Δεν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.
β) Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
γ) Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα, το οποίο δηλώνουν αρμοδίως.
δ) Έχουν δηλώσει τις ζημειωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζημιάς 2018 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος αυτό, μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (17-3-2020).
ε) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
ζ) Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
η) Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
Επαγγελματίας αγρότης, ο ενήλικας κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος υπάγεται ασφαλιστικά στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΕΦΚΑ και λαμβάνει τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος από την απασχόληση του σε αγροτική δραστηριότητα ή ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίας αγρότης, για το αντίστοιχο έτος ζημιάς ή νέος αγρότης, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, ο ενήλικας που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, ασκεί γεωργική δραστηριότητα και το ατομικό του εξωαγροτικό εισόδημα είναι μικρότερο από το ½ του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 7.500 €).
θ)Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις υπ΄αριθμ. α, β, γ, δ, ζ και θ, παραπάνω προϋποθέσεις.

Επισημάνσεις:
Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικά για τις ζημιές στις ετήσιες καλλιέργειες ή στο πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό ή στα αποθηκευμένα προϊόντα, η υποβολή της αρχικής αίτησης ήταν υποχρεωτική.

Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των ζημιών τους μέχρι 31-8-2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής ο παραγωγός αποκλείεται από την καταβολή ενίσχυσης.

Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς και ειδικότερα τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και ακτινίδια για μια συνεχή πενταετία, τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία, τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία συνεχή δεκαετία και τον θερμοκηπιακό και κτηνοτροφικό εξοπλισμό για μια συνεχή πενταετία. Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό.

Για περισσότερες πληροφορίες – κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια του Ε.Λ.Γ.Α. (Συλημβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, τηλ. 2296022318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button