ΔΤ: Επιδόματα πληγέντων από την πυρκαγιά στα Γεράνεια Όρη

Προθεσμίες υποβολής και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο Δήμος Μεγαρέων βάσει της ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.5.2019 (ΦΕΚ 1699/τΒ΄/2019) έχει την αρμοδιότητα να προσδιορίσει τους δικαιούχους των επιδομάτων αποζημίωσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές, μέσα από τη λειτουργία επιτροπών εκτίμησης ζημιών που διενεργούν αυτοψίες στις κατοικίες των πληγέντων που το αιτούνται.

Τα επιδόματα αποζημίωσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, για τα οποία ο Δήμος επιχορηγείται από το υπουργείο Εσωτερικών, είναι:

– Επίδομα, ποσού 600 Ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, για την κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών του.
– Εάν οι οικογένειες, που υπέστησαν ζημιά είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600 Ευρώ.
– Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600 Ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες, για κάθε μέλος τους, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες.
– Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000 Ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.
– Οικονομική ενίσχυση 4.500 Ευρώ σε άτομα, που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα παραπάνω επιδόματα (βλέπε συνημμένα τα σχετικά αρχεία) υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Μεγαρέων.
Η διοίκηση του Δήμου έχει ξεκινήσει ήδη ενέργειες, προκειμένου τα επιδόματα και οι οικονομικές ενισχύσεις να δοθούν και για την Β΄κατοικία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 19-05-2021 ΕΩΣ 19-06-2021

Θεσμικό Πλαίσιο
ΚΥΑ Αριθ. 33862/16.5.2019 – Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών λόγω φυσικών καταστροφών
ΚΥΑ Αριθ. 59766/21.9.2020 – Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ.33862/16-5-2019 (1699 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.
ΚΥΑ Αριθ. 5808 /2018 – Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων
Νόμος 4555/2018 άρθρο 271 – Ακατάσχετο των οικονομικών ενισχύσεων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ 20-05-2021.

Α. Για τη χορήγηση του επιδόματος των 600€ για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες και για τη χορήγηση της Οικονομικής ενίσχυσης έως 6.000€ για την αντιμετώπιση απλών κατασκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση της οικοσκευής:

1. ΑΙΤΗΣΗ (Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση)
2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους
4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) η τελευταία υποβληθείσα,
5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας) ότι δεν υπάρχει μεταβολή στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ
7. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ (ΙΒΑΝ) στο όνομα του δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης.
8. Στην περίπτωση συνιδιοκτητών ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για το ποιος θα εισπράξει την οικονομική ενίσχυση και ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και Ε1 όλων των συνδικαιούχων
9. Σε περίπτωση που η οικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, αίτηση για το επίδομα των κατασκευαστικών εργασιών οικοσκευής των έως 6000€, υποβάλει και ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής με την προσκόμιση επιπλέον του ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ή του ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ.

Β. Για την επιπλέον οικονομική ενίσχυση των 600€ για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, και για τις οικογένειες που αποτελούνται από άτομο/α με Ειδικές Ανάγκες, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και ανάλογα με την περίπτωση:

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Η΄ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΕΚΑ

Γ. Για τη χορήγηση του επιδόματος των 4.500€ στα άτομα που λόγω τραυματισμού τους από τη φυσική καταστροφή υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά:

1. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε.Σ.Υ. στην οποία αναφέρεται ότι ο/η αιτών/ούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία προκλήθηκε εξαιτίας της φυσικής καταστροφής.
2. ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button