Απαραίτητο το Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος στα καταστηματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μεγαρέων υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 3868/2010 απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς δημόσιους και ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους.

Αρμόδιες Αρχές, όπως ορίζονται για τον έλεγχο των παραβάσεων του καπνίσματος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών, η Αστυνομία και οι Λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους.

Οι επαγγελματίες όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν προμηθευτεί το «Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος».

Η τήρησή του απαιτείται σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και στις αμιγείς επιχειρήσεις διαδικτύου και θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο αρ. 3, παρ. 2 της ΚΥΑ 104720/25-08-2010:
1. Να έχει αριθμημένες 200 σελίδες.
2. Να έχει οριζόντια διαγράμμιση.
3. Να έχει σκληρό εξώφυλλο.
4. Να έχει μέγεθος Α4.
5. Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα θα πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης, Διεύθυνση, ΑΦΜ – ΔΟΥ, αν υπάρχει σφραγίδα της επιχείρησης και ο αριθμός άδειας – Γνωστοποίησης του καταστήματος.

Το ανωτέρω Βιβλίο Αναφοράς, μαζί με:
1. την άδεια λειτουργίας – Γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
2. φωτοτυπία της ταυτότητας του υπευθύνου
3. μία μηδενική απόδειξη του καταστήματος,
θα προσκομίζονται στην αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (Δήμος, ΕΟΤ, Λιμενικό Ταμείο κλπ.), χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου, ώστε να θεωρήσει το βιβλίο.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους για την θεώρηση του ανωτέρω βιβλίου για την αποφυγή προστίμων καθώς η µη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («µη συνεργασία του υπευθύνου µε τα αρµόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιµο όπως ορίζεται στην περ. 5 του Παραρτήματος Α΄ της Κ.Υ.Α. 104720/2010.

Στην περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία «δήλωσης» απώλειας του βιβλίου στην Αδειοδοτούσα Αρχή με Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Μεγαρέων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22960 83682).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button