Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου του “Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου”

Με την υπ’ αριθμ. 12463/20-11- 2017 της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ (ΑΔΑ: 6ΗΠΣ465ΧΙ8-ΔΔΩ), εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων» και με κωδικό ΟΠΣ 5001977 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση έχει επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη 376.134,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Με την υλοποίηση της πράξης θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως «έργο τέχνης» με αξιόλογα μορφολογικά στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, βρίσκεται δε σε κεντρική θέση στον πυκνό πολεοδομικό ιστό της πόλης των Μεγάρων και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία της πόλης των Μεγάρων.

Στα πλαίσια της πράξης θα αντιμετωπισθούν άμεσα τα προβλήματα, τα οποία εξελισσόμενα στο χρόνο υποσκάπτουν την αντοχή του. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθεί ένα πλάνο εργασιών το οποίο θα αποκαταστήσει και θα ενισχύσει το κτίριο με σκοπό την παραλαβή δημόσιας λειτουργίας από την μία και της διατήρησης των αυθεντικών μορφών (κυρίως στην όψη και στους εσωτερικούς χώρους) όπως επιτάσσει η δεοντολογία διαχείρισης μνημείων. Με την ολοκλήρωση της πράξης το το Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο θα αναδειχθεί ως ένα από τα πιο αξιόλογα κτίρια της περιοχής που θα εντυπωσιάζει με την παρουσία του και την αρχιτεκτονική του της περιόδου του μεσοπολέμου, ενώ παράλληλα θα αποτελεί έναν κατάλληλα εξοπλισμένο δημόσιο χώρο για πολλαπλές χρήσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό (πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές προβολές, παραστάσεις και συναυλίες, δράσεις των τοπικών σχολείων και των τοπικών πολιτιστικών φορέων κ.ά.)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button