15 προσλήψεις εκπαιδευτικών/καλλιτεχνών στο Δήμο Μεγαρέων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)», που λειτουργούν από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), για το σχολικό έτος 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού Δεκαπέντε (15) ατόμων, για της εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (με εξειδίκευση στη Ρυθμική Γυμναστική)
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής (με εξειδίκευση στο ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ)
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Κοινωνιολόγος
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Δασκάλων
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά)
1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Ξένων Γλωσσών (Γαλλικά)
2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Θεατρολογίας
2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητές Χορού
4 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικοί
1 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα, και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) στα Μέγαρα και συγκεκριμένα στο Κυριακούλειο Πολιτιστικό Κέντρο (Κεντρική πλατεία Μεγάρων – 1ος όροφος) – Τηλέφωνο: 22960 82747 & 89150 και φαξ: 22960 89121 και ώρες 09:00 – 14:00, μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Γίνεται δεκτή και η ταχυδρομική αποστολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο πρόγραμμα Διαύγεια η να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), μαζί με την αίτηση, ή από το επίσημο site της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων (ΔH.K.E.ΔH.ME.):(www.dikedime.gr.) και στο site του Δήμου Μεγαρέων (www.megara.gr).

Σε περίπτωση που αδυνατούν να προσέλθουν στα γραφεία προκειμένου να παραλάβουν το έντυπο της αίτησης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον φορέα προκειμένου να τους αποσταλεί με φαξ η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγαρέων ΔΗΚΕΔΗΜΕ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. H ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε την αίτηση εδώ.

 

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button