Υποβολή οριστικών αιτήσεων για ενίσχυση αγροτών από πλημμύρα 25/11/19

Χορήγηση ενίσχυσης στα πλαίσια του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «ΕΤΗΣΙΟ 2019 - ΠΛΗΜΜΥΡΑ 25/11/2019»

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, έως και την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022, για το σύνολο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από την πλημμύρα που εκδηλώθηκε στις 25/11/2019.

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς σε ηλεκτρονική μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α του Δήμου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α.

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
– Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.
– Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφάλισης ή βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως αγρότες από τον ΕΦΚΑ, για το έτος ζημιάς (2019).
– Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2018), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).
– Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΟΣΔΕ – ΕΛ.Γ.Α. του έτους ζημιάς (2019).
– Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ενίσχυσης.

Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες – κατάθεση δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α. (Σηλυμβρίας και 28ης Οκτωβρίου, 1ος όροφος, email. [email protected], τηλ. 2296022318 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η Ανταποκρίτρια του ΕΛ.Γ.Α.
Αγάπη Ιωαννίδου

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button