Βασιλείου Γ.: «Η Δυτ. Αττική απαιτεί ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και παρεμβάσεις»

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015, σύσκεψη στην Ελευσίνα,   κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, με θέμα την επεξεργασία πρότασης του Δημάρχου Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου  για την υλοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στη χωρική ενότητα Δυτικής Αττικής (περιοχές Θριασίου- Μεγαρίδος).

 

Δεδομένου ότι η Δυτική Αττική αποτελεί την πλέον υποβαθμισμένη περιοχή της Περιφέρειας Αττικής και των ιδιαίτερα οξυμμένων προβλημάτων ή υστερήσεων σε επίπεδο χωροταξικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και  παραγωγικό αλλά διαθέτει ταυτόχρονα σημαντικούς πόρους και χαρακτηριστικά για την τοπική και συνολική περιφερειακή ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο, η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση είναι εκείνο το εργαλείο που μπορεί να συσπειρώσει τους Δήμους, την Περιφέρεια, ερευνητικούς φορείς και κοινωνία πολιτών για την υλοποίηση ενός πολυθεματικού και πολυτομεακού αναπτυξιακού σχεδίου έτσι ώστε να διαμορφωθεί εκείνη η κρίσιμη μάζα παρεμβάσεων που θα επιφέρει βιώσιμα αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

 

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη συμφώνησαν στην ανάγκη περαιτέρω εξειδίκευσης της πρότασης και συσπείρωσης των διαθέσιμων δυνάμεων στη Δυτική Αττική έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ουσιαστικών αποτελεσμάτων λόγω των κατακερματισμένων και ασυντόνιστων παρεμβάσεων.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε ότι ««το εργαλείο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης μπορεί να εξυπηρετήσει το όραμα, τους στρατηγικούς στόχους και τις προγραμματικές παρεμβάσεις της Περιφέρειας και των Δήμων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, δημιουργώντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέργεια και πολλαπλασιαστικά οφέλη.  Η Δυτική Αττική απαιτεί ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και παρεμβάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα».

 

 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη,  ο Δήμαρχος Ελευσίνας, κ. Γ. Τσουκαλάς, ο  Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Ν. Μελετίου, o Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, κ. Π. Λινάρδος, ο Γενικός Γραμματέας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Σ. Ραγκούσης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Μεγαρέων, κ. Α. Μαραζιώτης, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ.κ. Γ. Οικονόμου, κ. Α. Κότιος, κ. Μ. Κουταλάκης και υπηρεσιακά στελέχη και συνεργάτες της Αντιπεριφέρειας.

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ο.Χ.Ε.)

 

Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση

1.   Όταν μια στρατηγική αστικής ανάπτυξης ή άλλες χωρικές στρατηγικές ή χωρικά σύμφωνα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΚΤ απαιτούν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνεπάγεται επενδύσεις από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο περισσότερων του ενός αξόνων προτεραιότητας ενός ή περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων, η οικεία ενέργεια μπορεί να υλοποιείται ως ολοκληρωμένη χωρική επένδυση («ΟΧΕ»).

 

Η ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο ΟΧΕ μπορεί να συμπληρώνεται με χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ.

 

2.   Όταν μια ΟΧΕ υποστηρίζεται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα ή τα σχετικά επιχειρησιακά προγράμματα περιγράφουν την προσέγγιση απέναντι στη χρήση του μέσου ΟΧΕ και την ενδεικτική κατανομή των πιστώσεων από κάθε άξονα προτεραιότητας, σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

 

Όταν μια ΟΧΕ συμπληρώνεται με χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ, η ενδεικτική χρηματοδοτική κατανομή και τα μέτρα που καλύπτονται αναγράφονται στο σχετικό πρόγραμμα ή στα σχετικά προγράμματα σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο.

 

3.   Το κράτος μέλος ή η διαχειριστική αρχή δύναται να ορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς, περιλαμβανομένων τοπικών αρχών, φορέων περιφερειακής ανάπτυξης ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, για να ασκήσουν τη διαχείριση και την εφαρμογή μιας ΟΧΕ σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο.

 

4.   Το κράτος μέλος ή οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές διασφαλίζουν ότι το σύστημα παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος ή των επιχειρησιακών προγραμμάτων προβλέπει τον προσδιορισμό των πράξεων και εκροών μίας προτεραιότητας που συμβάλλει σε μια ΟΧΕ.

 

Άρθρο 36, ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

3.3   Ενθάρρυνση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων

 

  • Τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, συνδυάζουν τα ΕΔΕΤ σε ολοκληρωμένα πακέτα σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, που είναι ειδικά προσαρμοσμένα για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εδαφικών προκλήσεων, προκειμένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ΟΧΕ, ολοκληρωμένων δράσεων, κοινών σχεδίων δράσης και καθοδηγούμενη από την κοινότητα τοπική ανάπτυξη.

 

  • Σύμφωνα με το άρθρο 36, για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των θεματικών στόχων, η χρηματοδότηση από τους διάφορους άξονες προτεραιότητας ή τα επιχειρησιακά προγράμματα του στηρίζονται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής μπορεί να συνδυαστεί στο πλαίσιο μίας ΟΧΕ. Συμπληρωματικά μπορεί να παρέχεται χρηματοδοτική υποστήριξη από το ΕΓΤΑΑ ή το ΕΤΘΑ από τα αντίστοιχα προγράμματα.

 

  • Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των ειδικών κανόνων για κάθε Ταμείο, για την αύξηση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας μιας θεματικά συνεπούς ολοκληρωμένης προσέγγισης, ένας άξονας προτεραιότητας μπορεί να αφορά περισσότερες από μία κατηγορίες περιφερειών, να συνδυάζει μία ή περισσότερες συμπληρωματικές επενδυτικές προτεραιότητες από το ΕΤΠΑ, το Ταμείο Συνοχής και το ΕΚΤ βάσει ενός θεματικού στόχου και, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να συνδυάζει μία ή περισσότερες επενδυτικές προτεραιότητες για να επιτύχει τη μέγιστη συμβολή τους στους άξονες προτεραιότητας.

 

  • Τα κράτη μέλη προωθούν, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο και δυνάμει του άρθρου 32, την ανάπτυξη τοπικών και υποπεριφερειακών προσεγγίσεων. Η καθοδηγούμενη από την κοινότητα τοπική ανάπτυξη υλοποιείται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης για να εξασφαλιστεί ότι ο «από τη βάση προς την κορυφή» ορισμός των τοπικών αναγκών λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί σε υψηλότερο επίπεδο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη καθορίζουν την προσέγγιση της καθοδηγούμενης από την κοινότητα τοπικής ανάπτυξης μέσω του ΕΓΤΑΑ και, κατά περίπτωση, μέσω του ΕΤΠΑ, του ΕΚΤ ή του ΕΤΘΑ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 και αναφέρουν στο σύμφωνο εταιρικής σχέσης τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο αυτό, τους κύριους στόχους και τις προτεραιότητες για την καθοδηγούμενη από την κοινότητα τοπική ανάπτυξη, τους τύπους εδαφών που πρέπει να καλυφθούν, τον ιδιαίτερο ρόλο που θα δοθεί σε ομάδες τοπικής δράσης όσον αφορά την υλοποίηση στρατηγικών και τον ρόλο που προβλέπεται για το ΕΓΤΑΑ και, κατά περίπτωση, για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ ή το ΕΤΘΑ κατά την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης σε διάφορους τύπους εδαφών, όπως αγροτικές, αστικές και παράκτιες περιοχές, και των αντίστοιχων μηχανισμών συντονισμού.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button