Τμήμα Αγρ. Πολιτικής & Αλιείας του Δ. Μεγαρέων: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Πρόσκληση για τη δράση «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» απευθύνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους με βάση το δελτίο τύπου εκ του Δήμου. Αναλυτικά:

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 1710/07-05-2021 Πρόσκληση για τη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (ΑΔΑ: ΩΣ694653ΠΓ-ΧΑ9) του Υπομέτρου 4.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Στόχοι της Δράσης 4.1.2. είναι:

– Η αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με τη γεωργία με την εξοικονόμηση ύδατος μέσω της μείωσης της ποσότητας που αντλείται από τα υπόγεια ή επιφανειακά υδατικά συστήματα.
– Η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος με την εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων στη γεωργία.
– Η βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η άμβλυνση
των επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος.
– Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιώσιμων ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων
μέσω της ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.

Επιλέξιμες επενδύσεις είναι:
1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.
– Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.
– Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.
– Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
– Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, όπως διευκρινίζεται στην υποπαράγραφο 1.2.12 του άρθρου 9 της ΥΑ.

2. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.
– Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
– Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).
– Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
– Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

3. Γενικές Δαπάνες
Περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόμετρου.

Ένταση στήριξης για τη δράση ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση, πρέπει να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της Χώρας. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται κατά το διάστημα από 11/05/2021 έως 15/07/2021 στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος. Πιο συγκεκριμένα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (οριστικοποιούν) την αίτηση τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr όπως αυτή δημιουργείται από το εν λόγω σύστημα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δικαιούχων – γεωργικών εκμεταλλεύσεων, απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις δικαιούχων και λοιπά στοιχεία αναφέρονται στην σχετική Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ agrotikianaptixi.gr και minagric.gr
και στο site της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) στη διαδρομή Έργα/Προγράμματα→Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 20214-2020 → ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1→Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις → Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.1.2. « Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος ».

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής στα τηλέφωνα 2132065768, 2132065767, 2132065880

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button