Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Μεγαρέων στις 24/04

Δελτίο Τύπου του Δήμου Μεγαρέων αναφέρει: «Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ. Μαυρουκάκη και Χρ. Μωραΐτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την 24η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

– Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής του Δήμου Μεγαρέων ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη.
– Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής του Δήμου Μεγαρέων ως νέο Μέλος στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
– Περί συγκρότησης επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 70 Ν. 3852/2010 (τουριστικής ανάπτυξης και προβολής).
– Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2024
– Περί χαρακτηρισμού κωδικών αριθμών εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
– Περί ορισμού υπευθύνου Διαχειριστή λογαριασμών και Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπάνης για όλα τα έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που είναι υπόλογος ο Δήμος Μεγαρέων.
– Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 81/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο «Περί έγκρισης της μελέτης εισόδου- εξόδου οχημάτων για την δραστηριότητα «Αθανάσιος Αναστασίου (Δέδες)- Μονάδα Ελαιοτριβείου, στην θέση «ΦΟΥΡΝΑ»- Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγαρέων με πρόσωπο επί Δημοτικής Οδού, σε περιοχή εντός ΓΠΣ και εκτός σχεδίου πόλεως».
– Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο «Περί έγκρισης ή μη χορήγησης δύο (2) θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Περάμου, επί της οδού Ευαγγελίδη Μαργαρίτη αριθ. 2».
– Περί έγκρισης ή μη της υπ’ αριθ. 82/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με τίτλο «Περί έγκρισης χορήγησης μιας (1) επιπλέον θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ στο Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Περάμου
(σύνολο δύο [2]), επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 11».
– Περί ακύρωσης της υπ΄ αριθ. 21/24 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Μεγάρων (ΑΔΑ: ΨΘΚΞΩΚΠ-Ψ6Ι) και εκ νέου λήψη απόφασης με τίτλο: <<Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019»>>.
– Περί έγκρισης ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγροτικού δρόμου στη θέση Παπαφράγκου Σπίτι του Δήμου Μεγαρέων.
– Περί έγκρισης ή μη του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Β΄ΦΑΣΗ)».
– Περί γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ¨Βελτίωση- εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση ασφάλειας και σήμανσης της ΠΕΟΑΚ από Ελευσίνα έως Μέγαρα, τμήμα Χ.Θ 0+000 έως Χ.Θ. 1+892,294».
– Περί γνωμοδότησης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) δραστηριότητας με τίτλο «Πτηνοτροφική μονάδα εκτροφής ωοτόκων ορνίθων (πτηνοτροφείο)» στη θέση «Πυργάρη» του Δήμου Μεγαρέων με φορέα του έργου τον Γεώργιο Χρυσουλάκη.
– Περί καθορισμού περιεχομένου προκήρυξης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Μεγαρέων».

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Σπυρίδων Ν. Χατζής

Παρόμοια άρθρα

Back to top button