Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 19/11

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη στις ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2019.
 2. Αναμόρφωση πρ/σμού Δήμου οικονομικού έτους 2019.
 3. Περί έγκρισης της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του πρ/σμού του Δήμου Μεγαρέων Γ’ τριμήνου 2019.
 4. Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) Γ’ Τριμήνου 2019.
 5. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2020 για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας του Ν. 4412/2016.
 6. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2020 για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 7. Συγκρότηση επιτροπής έτους 2020 για την εξέταση των προβλεπομένων ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον του Δήμου σε όλα τα στάδια μιας διαγωνιστικής διαδικασίας για συμβάσεις προμηθειών/γενικών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016.
 8. Αντικατάσταση των εκπροσώπων του Δήμου Μεγαρέων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων».
 9. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για τις μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό. έτος 2020 – 2021.
 10. Έγκριση του από 22/10/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Διαμόρφωση και Ηλεκτρονική Αποτύπωση Συστήματος Διαδικασιών και Δικλείδων Ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών».
 11. Έγκριση του από 6/11/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, υποστήριξης μηχανογραφικού εξοπλισμού κ.λ.π. του Δήμου Μεγαρέων».
 12. Έγκριση του από 6/11/2019 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθμισης εφαρμογών οικονομικής διαχείρισης, δημοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2019».

Παρόμοια άρθρα

Back to top button