Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη στις 8 Σεπτεμβρίου 2020

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων σε τακτική συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, η οποία θα γίνει  με χρήση  της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) -όπως ορίζει η υπ’ αριθ, 1822/16-03-2020 εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης-,  την  8η Σεπτεμβρίου 2020,  ημέρα Τρίτη  και ώρα  20:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

  1. Πληρωμή εξόδων και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου Χαροκόπου Αγγελικής ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 201/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  2. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης του έργου «Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Ν. Περάμου»
  3. Εγκριση της υπ’ αριθ. 20/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασία Περιβάλλοντος
  4. Έγκριση της υπ’ αριθ. 191/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί επιβολής κυρώσεων του Κανονισμού Ποιότητας Ζωής και Προστασίας Περιβάλλοντος
  5. Περί έγκρισης σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας των Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ
  6. Αποδοχή παραίτησης Δ.Σ/λου Γ. Στρατούρη από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου
Κων/νος Ν. Καράμπελας

Παρόμοια άρθρα

Back to top button