Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 18 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 9112/12-04-2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Αντιδημάρχου Μεγαρέων κ. Κλεάνθη Βαρελά,  που επιδόθηκε στα μέλη της.

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (5) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κλεάνθης ΒαρελάςΠρόεδρος

1. Ιωάννης Δήμας

2. Νικόλαος Χειλαδάκης

2. Ιωάννης Καστάνης

3. Αικατερίνη Αλεξίου

3. Χρήστος Παπαδόπουλος

4. Ιερόθεος Στρατούρης

4. Νικόλαος Κοκκίνης

5.Βασίλειος Κόττας (αναπληρωματικό μέλος της κας Κοροβέση Αδαμαντίας)

 

ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Αρχόμενης της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος και Αντιδήμαρχος Μεγαρέων κος Κλεάνθης Βαρελάς εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως που αναφέρεται στην περίληψη, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής την υπ’αριθμ.14840/25-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006(Φ.Ε.Κ.230/Α΄) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής όπως συζητήσουν με ποιες ενέργειες θα πραγματοποιηθεί η τουριστική προβολή του Δήμου Μεγαρέων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τα οφέλη από αυτές.

Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αφού έλαβε υπόψη της, την εισήγηση του κ.Προέδρου, τις προτάσεις των μελών της, την υπ’αριθμ.14840/25-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και προτείνει τις παρακάτω ενέργειες για την τουριστική προβολή του Δήμου Μεγαρέων:

·         Δημιουργία πληροφοριακού εντύπου (ενημερωτικό φυλλάδιο), το οποίο θα περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και χρήσιμες πολιτιστικές και τουριστικές πληροφορίες.

·         Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού– DVD (διαφημιστικό σποτ), που θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μεγαρέων.

·         Διαφήμιση μέσω διαδικτύου.

·         Αναβάθμιση-επέκταση της ιστοσελίδας του Δήμου ή δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ώστε να λειτουργεί ως ένας ολοκληρωμένος διαδικτυακός τουριστικός κατάλογος που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες και έγκυρες πληροφορίες σε κάθε επισκέπτη.

·         Δημιουργία χάρτη-τουριστικού οδηγού του Δήμου Μεγαρέων.

Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2013

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

                                                                                 

Κλεάνθης Βαρελάς                                                  1.Κόττας Βασίλειος

                                                                                 2.Αικατερίνη Αλεξίου

                                                                                 3.Ιερόθεος Στρατούρης

                                                                                 4.Νικόλαος Χειλαδάκης

                                                                                

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα …………….

Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής

Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

 

 

 

Κλεάνθης Βαρελάς

Αντιδήμαρχος Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button