Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαρέων – Πέμπτη 17-12-2015

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται στις 17 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 • Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81).
 • Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 • Συγκρότηση επιτροπής επιλύσεως διά συμβιβασμού φορολογικών διαφορών έτους 2016.
 • Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγματοποίησης μεταφοράς (άρθρο 67 παρ. 1 του Π.Δ/τος 28/80) έτους 2016.
 • Ορισμός Δημοτικών Σ/λων ως μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μικροτέρας των 5.869,40 € έτους 2016.
 • Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την γνωμοδότηση της επί των καταστρεπτέων άνευ αξίας αντικειμένων του Δήμου.
 • Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (γ΄ δόση 2015).
 • Περί της καθιέρωσης κατ΄ εξαίρεση ωρών λειτουργίας της Δ/νσης Καθαριότητος και Ανακύκλωσης, Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων και του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών Δήμου
 • Επιστροφή ποσού 220,00 €  από τέλος Κ.Ο.Κ. στον Φ. Υφαντή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 • Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Δημοτ. Παιδικών Σταθμών του δημ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος έως της ολοκλήρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού από τον Δήμο.

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button