Πρόσκληση για συμμετοχή σε επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της δράσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του Δήμου Μεγαρέων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 « Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Υπομέτρου 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Στόχος της Δράσης 4.1.5 είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Περίοδος και τρόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης, ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο
http://www.ependyseis.gr από 15/03/2023 έως 16/05/2023 και ώρα 13:00.

Επιλεξιμότητα Δικαιούχων

1. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης,
πρέπει:
– Να έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63 ο έτος της
ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα.
– Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
– Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή
εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του
άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5 παρ. γ του Ν.1287/1982.
– Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης.
– Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του
υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση
ένταξης τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με
εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1., οι αιτήσεις τους κρίθηκαν
επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

2. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του
αιτήματος στήριξης, πρέπει:
– Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.
– Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
– Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31-12-2023. Στην περίπτωση κατά την οποία η
διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της
αίτησης στήριξης.
– Να είναι δικαστικά φερέγγυα.
– Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του
κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 ενισχύονται οι κάτωθι επενδύσεις:
1. Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και
κατασκευών.
2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
3. Αγορά γης.
4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν
γίνεται με τη χρήση σπόρου.
5. Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
6. Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης
παραγωγής ανθέων ή μανιταριών.
7. Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό
φορτηγό).
8. Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης,
εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
9. Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ.
10. Γενικές Δαπάνες.

Οικονομική στήριξη

1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια
δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Η δημόσια δαπάνη χορηγείται με τη μορφή
επιδότησης κεφαλαίου από το ΕΓΤΑΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, απολογιστικά, δηλαδή
μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφληση τους και την παραλαβή τους από τα
αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.
2. Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών
προσώπων είναι τα 150.000 ευρώ ενώ μπορεί να ανέλθει έως τις 250.000 ευρώ, υπό
προϋποθέσεις.
3. Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 50% για τους δικαιούχους (εκτός νήσων)
της Περιφέρειας Αττικής.

Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, στο οποίο καθορίζονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες που
οφείλουν να γνωρίζουν οι υποψήφιοι, είναι η υπ. αριθμ. 427/02-03-2023 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η υπ΄αριθμ. 534/13-03-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ: 6Σ7Ζ4653ΠΓ-669) όπως τροποποιούμενη ισχύει κάθε φορά. Είναι αναρτημένες στους δικτυακούς τόπους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής ( www.patt.gov.gr ) στη διαδρομή: Ενημέρωση → Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 → Υπομέτρο 4.1→Στήριξη για Επενδύσεις σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης → Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.1.5. (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ).

Από το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
& Αλιείας Δήμου Μεγαρέων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button