Υποτροφία σε φοιτητές από την Ι. Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνος

Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Κρουνοί της Αγάπης» προκειμένου να χορηγήσει μία υποτροφία, ξεκινώντας από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 (από Οκτώβριο 2017), σε οικονομικά αδύνατο ή ορφανό, φοιτητή ή φοιτήτρια Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., καταγόμενο από την περιοχή τής Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρων & Σαλαμίνος, σύμφωνα με το άρθρο 2 τού Οργανισμού τού Ιδρύματος, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Παροχές

Το ποσό πού χορηγείται για τα έτη των σπουδών, είναι εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως και για εννέα μήνες τον χρόνο [Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017 και Ιανουάριος – Ιούνιος 2018]. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από την Ιερά Μητρόπολη Μεγάρων & Σαλαμίνος στο τηλέφωνό 22960-27794.’

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά είναι: 1) Πιστοποιητικό σπουδών, 2) φωτοτυπία εκκαθαριστικού φορολογίας, 3)φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητος, 4) Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως.
Να σημειωθεί ότι για την επιλογή των υποψηφίων, θα λαμβάνεται ύπ’ όψιν το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα των υποψηφίων και των γονέων αυτών, είτε αυτό είναι πραγματικό, είτε τεκμαρτό, στο όποιο προστίθενται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή τα απαλλασσόμενα τού φόρου εισοδήματα.

Πληροφορίες

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά, να υποβληθούν στα Ιέρας Μητρόπολης Μεγάρων & Σαλαμίνος (οδός Αγίου Λαυρεντίου 1, Κουρκούρι, 19100 Μέγαρα).

Προθεσμία υποβολής, εντός 45 ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως σέ τοπικές Εφημερίδες τών Μεγάρων.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα παροχής υποτροφιών «Κρουνοί της Αγάπης» συστάθηκε μετά από τη διαθήκη του Μητροπολίτου πρώην Δράμας, κυρού Φιλίππου Τσορβά.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button