EuroAsia Interconnector: Στη Βαρέα η προσαιγιάλωση του έργου και όχι ο σταθμός μετατροπής

Απαντητική επιστολή προς τον πρόεδρο αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του συλλόγου Βαρέας «Ο Άγιος Νικόλαος» Γιάννη Βαρελά και Γιάννη Οικονομόπουλο, απέστειλε ο Διευθυντής έργου κ. Γ. Κίλλας, με αφορμή το έργο του «EuroAsia Interconnector».

Ακολουθεί η επιστολή του Γ. Κίλλα:

Αξιότιμοι κύριοι, σύμφωνα με το Έργο Κοινού ενδιαφέροντος «EuroAsia Interconnector» – Ελληνικό Τμήμα «Ηλεκτρική Διασύνδεση Κύπρου – Κρήτης – Αττικής», το σημείο προσαιγιάλωσης στην Αττική βρίσκεται σε μια πλακόστρωτη παραλία πλάτους 150 m x 20 m που χαρακτηρίζεται από την παρουσία μιας μικρής προβλήτας κατάλληλης για την άνοδο και την κάθοδο των σκαφών. Στην περιοχή αυτή τοποθετείται το πρώτο φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων (JOINT PIT) όπου συνδέονται τα υποβρύχια με τα χερσαία καλώδια (15 m x 10m). Οι συντεταγμένες του σημείου αυτού είναι X: 443326,54 Υ:4203259,16.
Ως εκ τούτου στην περιοχή Βαρέας Μεγάρων χωροθετείται το σημείο προσαιγιάλωσης του υπό μελέτη έργου και όχι ο σταθμός μετατροπής.
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού στις 09.02.2018 με αριθμό πρωτοκόλλου 16793) προκύπτουν τα εξής:

 • Τα έργα προσαιγιάλωσης και η εγκατάσταση των καλωδίων σε τάφρο, επί υφιστάμενου οδικού δικτύου προβλέπονται υπόγεια και κατά συνέπεια η επίδραση στο τοπίο και στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά του εδάφους περιορίζονται μόνο στην ύπαρξη του εργοταξίου και χρονικά στο διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης των έργων.
 • Τα έργα προσαιγιάλωσης αναπτύσσονται σε τμήμα της παραλίας χωρίς βλάστηση και ως εκ τούτου η απώλεια φυσικής βλάστησης περιορίζεται στο ελάχιστο.
 • Τα έργα προσαιγιάλωσης απέχουν από τα όρια του εγκεκριμένου ΓΠΣ Μεγάρων απόσταση 1.282m και από τον οικισμό της Πάχης απόσταση 518m και βρίσκονται εκτός των καθορισμένων οριογραμμών αιγιαλού. Η χρήση γης του σημείου προσαιγιάλωσης αφορά Παραλία και ανάπτυξη οικιστικής χρήσης και χρήσης αναψυχής.
 • Το σημείο προσαιγιάλωσης εμπίπτει στον υπό κήρυξη αρχαιολογικό χώρο της πόλης των Μεγάρων, τα όρια του οποίου καθορίστηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στις με αρ. 32/29-10-2013 και 22/2-7-2014 Συνεδρίες του.
 • Οι όποιες εκπομπές ρύπων και θορύβου στο σημείο προσαιγιάλωσης θα προκύψουν μόνο στους εργοταξιακούς χώρους κατά τη φάση της κατασκευής.
 • Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω οι όποιες επιπτώσεις προκύψουν αναμένονται κατά τη φάση κατασκευής του σημείου προσαιγιάλωσης, οι οποίες περιορίζονται τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένεται καμία επίδραση αφού το σημείο προσαιγιάλωσης «λειτουργεί» ως σημείο σύνδεσης των υποβρύχιων με τα χερσαία καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  Επομένως, το υποέργο αυτό εκτιμάται ότι δεν μπορεί να επηρεάσει τους κατοίκους αλλά και τις χρήσεις γης της περιοχής Μεγάρων και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής.

  Όσον αφορά στο Σταθμό Μετατροπής του σταθερού ρεύματος σε συνεχές, το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί πλησίον του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, μέσω του οποίου θα διοχετευθεί η παρεχόμενη ενέργεια στο εθνικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει εκπονηθεί από το φορέα του έργου και βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές, περιλαμβάνει εκτενή εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων του, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ΜΠΕ εκτιμήθηκε ότι οι τυχόν επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής χωροθέτησης του Σταθμού Μετατροπής θα είναι μη σημαντικές, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του προτεινόμενου σχεδιασμού και τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των δυνητικών επιπτώσεων τόσο κατά το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου.

  Να επισημάνουμε με την ευκαιρία πως στο πλαίσιο του έργου έχουν οργανωθεί, την περίοδο Φεβρ.-Απρ. 2018, τρεις δημόσιες διαβουλεύσεις σε Κρήτη, Κύπρο και Αττική.
  Η σχετική ημερίδα διαλόγου που διεξήχθη στην Ελευσίνα στις 9 Φεβρουαρίου υποστηρίχθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, στην οποία προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν όλες οι τοπικές αρχές της περιοχής.

  Παρόμοια άρθρα

  Back to top button