Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης για τους γεωργοκτηνοτρόφους που ζημιώθηκαν το 2012 από το χαλάζι

Ο Δήμος Μεγαρέων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν το έτος 2012, από το χαλάζι που έπληξε την περιοχή των Μεγάρων στις 29/10/2012, να υποβάλουν από Παρασκευή 17/07/2015 έως και την Δευτέρα 17/8/2015 αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις Ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ στον Δήμο Μεγαρέων:  κ.κ. Φωτεινή Στυλιανοπούλου και Ισιδώρα Πέγκου (Δημοτικό Κατάστημα Μεγάρων 1ος  Όροφος Γραφείο 4 ) .

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για φυσικά πρόσωπα :

 • Φωτο/φο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτο/φο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ και ο αριθμός λογαριασμού
 • Φωτο/φο βιβλιαρίου ΟΓΑ ( εφόσον υπάρχει ) όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος 2012. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη βιβλιάριο ή βρίσκονται σε διακανονισμό θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του ΟΓΑ
 • Φωτο/φο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2011), καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος .
 • Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:
 1. Για όσες εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ η κατοχή αποδεικνύεται από την δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής του έτους 2012 όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛΓΑ και δεν απαιτείται η προσκόμισή της
 2. Για όσες εκμεταλλεύσεις δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ η κατοχή αποδεικνύεται από:

        Α) Νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας συνοδευόμενη από πρόσφατο αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλάκειο, ή/και

        Β) Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2012 με τις τυχόν τροποποιητικές αυτής

        Γ) Μισθωτήρια συμβόλαια, ή/και

        Δ) Χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ γονέων – τέκνων

 • Φωτο/φο της απόφασης ένταξης για τους νέους αγρότες
 • Φωτο/φο του Μητρώου εκμετάλλευσης , για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα
 • Φωτο/φα των σχετικών αδειών , κατά περίπτωση για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο ( π.χ.αδειών λειτουργίας, ίδρυσης , οικοδομική  έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του κατασκευαστή κλπ )
 • Φωτο/φο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ , που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά την χρονική περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση
 • Υπεύθυνη δήλωση , για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα , με τα οποία θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για νομικά πρόσωπα :

 • Φωτο/φο καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις του
 • Φωτο/φο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2012 με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα
 • Φωτο/φο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ευκρινώς η επωνυμία του Νομικού προσώπου , το ΙΒΑΝ και ο αριθμός λογαριασμού
 • Φωτο/φο του εντύπου Ε3 ή του εντύπου Ε5 κατά περίπτωση , για το οικονομικό έτος 2012
 • Φωτο/φο του εντύπου Φ-01010 ή του εντύπου Φ-01013 των οικονομικών ετών 2012 και 2013
 • Φωτο/φο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης
 • Φωτο/φο των σχετικών αδειών κατά περίπτωση για ζημιά στο πάγιο κεφάλαιο
 • Φωτο/φο φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
 • Φωτο/φο ασφαλιστηρίου συμβολαίου , που να αποδεικνύει ότι τα κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα , εφόσον χρειάζεται

 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τις Ανταποκρίτριες του ΕΛΓΑ.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button