Επιστολή Γ. Κουμπέτσου για τη δυνατότητα & αναγκαιότητα συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου δια ζώσης

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Καράμπελα,  απέστειλε ο δημοτικός συνδυασμός «Μέγαρα – Νέα Πέραμος Νέο Ξεκίνημα» σχετικά με τις δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή τους.

Διαβάστε την επιστολή:

«Στο πλαίσιο παροχής έγκυρης πληροφόρησης για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των καθηκόντων των οργάνων διοίκησης των δήμων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, είτε δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε δια περιφοράς, υφίστατο ήδη στην κείμενη αυτοδιοίκητή νομοθεσία και ειδικότερα στο άρθρο 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87). Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/ 2020 (Α’ 76), υπήρξε πρόβλεψη ότι κατά το χρονικό διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη: α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Για ποιο λόγο λοιπόν ερωτάται ο κ. Δήμαρχος επιλέγει την οδό της τηλεδιάσκεψης κι όχι της δια ζώσης σύγκλησης του Σώματος σε συνεδρίαση; Δεν περιμένουμε απάντηση σχετικά γιατί την γνωρίζουμε ήδη. Δεν επιθυμεί την δια ζώσης αντιπαράθεση για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το Δήμο μας. Δεν επιθυμεί τη δια ζώσης αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση γιατί θα αποδειχθεί η αδυναμία του να αντιμετωπίσει τις φωνές διαμαρτυρίας μας για έναν Δήμο που ακολουθεί τις εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνει. Για έναν δήμαρχο ανεπαρκή και απόλυτα άφαντο από τα προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο μας. Για αυτούς τους λόγους δεν θα ακολουθήσουμε την κατρακύλα της διοίκησης και δεν θα συμμετάσχουμε στη τηλεδιάσκεψη.

Η Δημοτική ομάδα «Μέγαρα Νέα Πέραμος Νέο Ξεκίνημα»

Γεώργιος Κουμπέτσος, Αδαμαντία Κοροβοβέση, Θωμάς Κεφαλόπουλος, Γεώργιος Στρατούρης, Παναγιώτης Παρασκευάς, Αναστάσιος Καλλιάς, Κων/νος Πανταζής»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button