Εφαρμογή του μέτρου προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Δυτ. Αττική

Εφαρμογή του μέτρου προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές, αποφάσισε ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αναλυτικά:

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 872Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289 τΑ)
3. Την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200 τΑ)
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 575/1980 (ΦΕΚ 157 τΑ)
5. Τις διατάξεις των άρθρων 3,4, 19 και 52 του Κ.Ο.Κ. (Ν.2629/1999)
6. Τις διατάξεις των άρθρων 160,282 και 283 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τΑ)
7. Τη με αριθμ. πρωτ. οικ 218573-06/11/14, Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, περί «Μεταβίβαση Αρμοδιότητας Συγκρότησης ΣΟΠΠ» (ΦΕΚ 3016 τΒ)
8. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α ́73)
9. Την υπ ́αριθ. 372/2014 απόφαση της 24ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την 30η Οκτωβρίου 2014, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία ορίζονται εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου στα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις της απόφασης του Π.Σ. 354/2016)
10. Τη με αριθ. πρωτ. 57805/17-3-2017 (ΑΔΑ:ΨΕ677Λ7-46Ο) απόφαση περί της συγκρότησης του Σ.Ο.Π.Π. Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
11. Το με αριθμ. πρωτ.3752/25-5-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π. με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών» (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ
ΑΔΑ: 67ΚΞ7Λ7-Υ9Τ
12. Το υπ’ αριθ. 116220/13-06-2018 έγγραφο μας με θέμα : «Εφαρμογή του μέτρου προληπτικής απαγόρευσης κυκλοφορίας» για την αντιπυρική περίοδο 2018 και τις σχετικές έγγραφες και προφορικές απαντήσεις των ΟΤΑ Α ́ καθώς και Αστυνομικών Τμημάτων και Τμημάτων Τροχαίας Δυτικής Αττικής.
13. Την με αρ.πρωτ. 4475/25-6-2018 (ΩΙΑΙ465ΧΘ7-ΡΓΤ) απόφαση Αναπλ.Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
14. Την με αρ.πρωτ. οικ 549/27-6-2018 (ΑΔΑ: ΨΥ3ΚΟΡ1Κ-ΛΥ6) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
15. Την από 19/4/2018 συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δυτικής Αττικής όπου συζητήθηκε και το μέτρο απαγόρευσης κυκλοφορίας»
16. Το με αρ.πρωτ. 3104/18/1364061/5-7-2018 έγγραφο Β ́ Τροχαίας Δυτικής Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αστυνόμευση είτε την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων – περιπατητών στις παρακάτω περιοχές-οδούς για τις ημέρες εκείνες που ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει πρόβλεψη κατηγορίας κινδύνου 4 & 5 (πολύ υψηλή και κατάσταση συναγερμού) ως ακολούθως:
1. ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΟΡΟΣ Αποκλεισμός όλων των οδών που οδηγούν στο Ποικίλο Όρος.
2. ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ Στις εξής θέσεις : Καβελλάρη, Χάνι, Ντουράκο (Αλεποχωρίου), Μάζι προς Αέρα, Βαθύ Πηγάδι, Γκούρα, Σόρα, Καμαράκι, καθώς και αποκλεισμός α) Ελατοδάσους Natura «Γερανείων» στις θέσεις Χάνι, Δερβένι Μεγάρων προς Γεράνεια και Σταυρός Κινέττας προς Γεράνεια και β) Πευκοδάσους περιοχής Κινέττας στις θέσεις Κιάφα Κινέττα προς Λιογρέϊκα Κινέττας και Αέρας Γερανείων προς Κινέττα.
3. ΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Στις εξής θέσεις: Διασταύρωση οδών Κανδήλι προς Ραντάρ και Αγία Τριάδα- Μελετάκι, Παναγία Κούτσιθι προς Γάκη και Γάκη προς Παναγία Κούτσιθι, Παλαιοκούντουρα προς Πατέρα, Ψάθα προς Μεγάλο Βαθυχώρι – Πύργους, Αλεποχώρι προς παλαιό δρόμο Αλεποχωρίου – Ψάθας, Λούμπα, Μεγάλο Κρύφτη, Πεδίο βολής προς Μικρό Κρύφτη, Μπότζικα, Καλύβια Πάνου καθώς και αποκλεισμός πευκοδάσους Βαθυχωρίων και Κρύφτη στις θέσεις Βένιζα Βιλίων προς Βαθυχώρι, Σταυρός Δρίκου προς Βαθυχώρι και Ασκαλί προς Κρύφτη
4. ΌΡΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ Στις εξής θέσεις: ́Αγιος Νεκτάριος προς Κιθαιρώνα, Γκούρα-Κιάφα, Φιλίππη, Άγιος Ιωάννης, Λίστι.
5. ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ Θα ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής.
6. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Απαγόρευση κυκλοφορίας, της παρόδου της οδού Γκιόκα, στη Β.Δ. περίμετρο του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορυφή του λόφου του Αγίου Νικολάου.

ΑΔΑ: 67ΚΞ7Λ7-Υ9Τ
Η απαγόρευση κυκλοφορίας αφορά την ημέρα πρόβλεψης και έχει ισχύ από την 7η πρωινή της ίδιας ημέρας έως την 7η πρωινή της επομένης ενώ επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιών δημοσιεύεται και στην αρχική σελίδα ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr). Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 68, του Νόμου 998/1979.
Παρακαλούνται οι αποδέκτες να ενεργήσουν καταλλήλως και σύμφωνα με την αρμοδιότητά τους για την κατάλληλη σήμανση οδών, για την εφαρμογή της απόφασης, για τον έλεγχο των προαναφερθέντων δρόμων – περιοχών καθώς και την ενημέρωση των κατοίκων.

Ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Δυτικής Αττικής & Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Δυτικής Αττικής
Ιωάννης Βασιλείου
ΑΔΑ: 67ΚΞ7Λ7-Υ9Τ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
• Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/(Γ.Γ.Π.Π.)
• Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
• Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας: Ιωάννα Τσούπρα
• Μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου: Ταξιάρχη Φαρμάκη, Σταυρούλα Δήμου, Παναγιώτα Παππά, Αριστέα Βάβουλα
• Περιφέρεια Αττικής:
1. Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής 2. Προϊστάμενο Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 3. Προϊστάμενο Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Δ.Α
• Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής:
α) Δ/νση Τεχνικών Έργων δ) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
• Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α)
• Δήμοι Δυτικής Αττικής:
α) Δήμος Ασπροπύργου β) Δήμος Ελευσίνας γ) Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας δ) Δήμος Μεγαρέων ε) Δήμος Φυλής
• Στρατιωτικό Διοικητή Δυτικής Αττικής
• 112 Πτέρυγα Μάχης
• 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (Πυροσβεστικά Αεροσκάφη)
• Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής
• Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας
• Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας
• Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων
• Αστυνομικό Τμήμα Βιλλίων
• Διευθυντή Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής
• Τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας
• Τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας
• Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων
• Διοικητή Λιμεναρχείου Ελευσίνας
• Περιφερειάρχη Πυροσβεστικής Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής
• Πυροσβεστική Διοίκηση Δυτικής Αττικής
• Πυροσβεστικός Σταθμός Μεγάρων
• 10ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών
• Πυροσβεστικό κλιμάκιο Βιλλίων
• 1η ΕΜΑΚ
• Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής
• Δασαρχείο Αιγάλεω
• Δασαρχείο Μεγάρων
• Δασαρχείο Πάρνηθας
• Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
• Εθελοντικές Οργανώσεις Δυτικής Αττικής: α) Αθλητικός Όμιλος Μεγάρων – «ΚΟΥΡΟΣ»
ΑΔΑ: 67ΚΞ7Λ7-Υ9Τ
β) Σώμα Έρευνας και Διάσωσης γ) Ελληνικός Πολιτιστικός Ορειβατικός Σύλλογος Φυλής δ) Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου ε) Εθελοντική Ομάδα Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ»

Παρόμοια άρθρα

Back to top button