Δωρεάν προγράμματα Δια Βιου Εκπαίδευσης για ενήλικες

Ενηµερώνουµε όλους τους ενδιαφερόµενους ότι ο ∆ήµος Μεγαρέων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά Βίου Μάθησης και του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Μεγαρέων. Στο πλαίσιο του Κ.∆.Β.Μ. θα προσφερθούν δωρεάν προγράµµατα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τίτλο Πράξεων «Κέντρα ∆ιά Βίου ΜάθησηςΠρογράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα ∆ιά Βίου ΜάθησηςΠρογράµµατα Τοπικής Εµβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηµατοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Η κατάταξη σε τµήµατα µάθησης γίνεται ανάλογα µε τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Κατά την εκπαιδευτική περίοδο περίοδο 2013 –2014, στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Μεγαρέων µπορούν να δηµιουργηθούν τµήµατα για τα προγράµµατα που εντάσσονται στις ακόλουθες γενικές θεµατικές ενότητες:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙAEΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
3. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΥ
4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και µόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης.
Αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Μεγαρέων , Μουσείου 1, ισόγειο 1ου Λυκείου Μεγαρέων κατά τις ώρες λειτουργίας 8:30-16:00.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2296081018 – 2296081019.
Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόµιση αντιγράφου αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου .
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, µε την επισύναψη της σχετικής αίτησης (σκαναρισμένης) και αντιγράφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισµένου) στο e-mail: [email protected]

Παρόμοια άρθρα

Back to top button