Δημοτικό Συμβούλιο για εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Δήμου Μεγαρέων

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων (Γ.Μαυρουκάκη & Χρ. Μωραίτου – Μέγαρα) σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 9η Ιανουαρίου 2022, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.µ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερησίας ∆ιατάξεως, σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010.

1. Εκλογή µελών του Προεδρείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

2. Εκλογή τακτικών & αναπληρωµατικών µελών Οικονοµικής Επιτροπής.

3. Εκλογή τακτικών & αναπληρωµατικών µελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο πλειοψηφίσας ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Φωτίου Σταύρος του Νικολάου

Παρόμοια άρθρα

Back to top button