Δήμος Μεγαρέων: Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών

Ο Δήμος Μεγαρέων, ενημερώνει τους κατόχους αδειών επαγγελματιών πωλητών ότι, σύμφωνα με το άρ. 18 του ν. 4497/2017 όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 121 του ν.4512/2018 Αρμόδια Αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.

Σύμφωνα επίσης με την παρ. 17 του άρθρου 57 oι επαγγελματικές άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου που έχουν ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.64/2014 με ετήσια διάρκεια, ανανεώνονται εφεξής πριν τη λήξη τους για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4497/17. Τυχόν μη ανανεωθείσες άδειες στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου βάσει του ν. 4264/2014 ανανεώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/17 μέχρι την 31η Μαρτίου 2018. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος οι εν λόγω άδειες ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως. (παρ. 17 άρθρο 59 Ν.4497/17).

Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και
γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β’1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (παρ. 1 άρθρο 22 Ν.4497/17)

Για την έκδοση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής παράβολο ύψους δέκα (10) ευρώ και τη θεώρηση της άδειας παράβολο ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ (άρθρο 18 Ν.4497/17)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Μεγαρέων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(Τηλ: 22960 83682).

Παρόμοια άρθρα

Back to top button