Ανοιχτές όλες οι τράπεζες με capital controls- Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται

Νέα δεδομένα από σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 στις τράπεζες, οι οποίες ανοίγουν μετά από τρεις εβδομάδες τραπεζικής αργίας.

 

Με τα capital controls σε ισχύ, άνοιξαν σήμερα όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την άρση της «τραπεζικής αργίας».

 

Το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει τα 60 ευρώ σε ημερήσια βάση. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα της σωρευτικής εβδομαδιαίας ανάληψης, δηλαδή μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή ημέρες, μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως τα 420 ευρώ ανά εβδομάδα.

 

Μετά την εβδομάδα το δικαίωμα χάνεται.

 

Η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

Πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες
Επίσης, απαγορεύονται οι αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η χρήση πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας στο εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο για αγορά αγαθών και υπηρεσιών, όχι για την ανάληψη μετρητών έως το ανώτατο όριο της κάρτας.

Συναλλαγές εξωτερικού
Στην περίπτωση των νοσηλίων στο εξωτερικό, επιτρέπεται η καταβολή, μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, μέγιστου εφάπαξ ποσού 2.000 ευρώ σε μετρητά ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα για έναν συνοδό.

 

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού 5.000 ευρώ ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, σε λογαριασμό που τηρείται στο εξωτερικό με δικαιούχο τον φοιτητή.

Απαγορεύσεις
Με βάση την ΠΝΠ, απαγορεύεται να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή καταθετικοί, να προστίθενται συνδικαιούχοι στους ήδη υφιστάμενους και να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί.

Παράλληλα, απαγορεύεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, με εξαίρεση την αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό.

Όπως απαγορεύεται και η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων και κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πρόωρη μερική λήξη προθεσμιακής κατάθεσης αποκλειστικά και μόνο για ισόποση εξόφληση:

α. οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς

β. τρέχουσας δόσης και ληξιπρόθεσμων οφειλών δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

γ. πληρωμής μισθοδοσίας στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

δ. πληρωμής νοσηλίων και διδάκτρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

ε. πληρωμής προμηθευτών που τηρούν λογαριασμό στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, έναντι τιμολογίων ή ισοδύναμων παραστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα σε λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως.

 

Πότε ανοίγουν λογαριασμοί
Λογαριασμοί μπορούν να ανοίξουν για τις εξής περιπτώσεις:

α. πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού

β. πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015

γ. καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων

δ. εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring)

ε. εξυπηρέτηση νεοϊδρυθέντων, μετά την 1η Μαΐου 2015, νομικών προσώπων

στ. εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας

ζ. κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα

η. άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη

θ. πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον 10.000 ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα

ι. αποδοχή προθεσμιακής κατάθεσης μόνον στην περίπτωση που οι δικαιούχοι της ταυτίζονται με τους δικαιούχους του τροφοδότη λογαριασμού της, καταθετικού ή όψεως.

Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά στην ΠΝΠ ότι, με πράξη του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, δύναται να προβλέπονται περιορισμοί στη μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο συνάλλαγμα εκτός της ελληνικής επικράτειας. Σήμερα το ανώτατο επιτρεπτό όριο για μετάβαση στο εξωτερικό είναι τα 10.000 ευρώ και υπάρχει φημολογία για μείωσή του, εάν χρειαστεί, στα 1.000 ευρώ.

Όπως ορίζεται στην ΠΝΠ, παρατείνονται έως και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της τραπεζικής αργίας οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη φορολογική διοίκηση οφειλών και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις εφορίες.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών δύναται να αίρονται, τροποποιούνται ή καταργούνται περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΠΝΠ ή να προστίθενται νέοι περιορισμοί και απαγορεύσεις συναλλαγών ή πράξεων και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα.

 

Επιπλέον ελεύθερη θα είναι από σήμερα και η πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες, ωστόσο πολλές τράπεζες, επειδή υπάρχουν πολλές θυρίδες σε κάποια υποκαταστήματα, ζητούν να υπάρχει ραντεβού για να αποφευχθεί συνωστισμός και να υπάρξει καλύτερη εξυπηρέτηση.

 

Αναλυτικά:
Οι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας θα εξυπηρετούνται, όπως συνήθως, με την τήρηση της σειράς προτεραιότητας. Σε ανακοίνωσή της η τράπεζα επισημαίνει ότι τα κατά τόπους υποκαταστήματα που διαθέτουν θυρίδες έχουν ενισχυθεί με επιπλέον προσωπικό για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση.

Οι κάτοχοι θυρίδων στη Eurobank μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 210 4849630. Το ραντεβού θα κλείνεται την επομένη της τηλεφωνικής κλήσης.

Για την Alpha Bank οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού καλώντας στον αριθμό 210 3266899 (ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: την Κυριακή 19/7 10 π.μ.-10 μ.μ. και από τη Δευτέρα 20/7 8 π.μ.-8 μ.μ.).

Στην Τράπεζα Πειραιώς θα τηρηθεί η συνηθισμένη διαδικασία: σειρά προτεραιότητας πρόσβασης στη θυρίδα. Κι εδώ έχει προβλεφθεί η ενίσχυση του προσωπικού στα υποκαταστήματα που διαθέτουν θυρίδες, καθώς και η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει παράταση ωραρίου σε υποκαταστήματα με θυρίδες, εφόσον παρατηρηθεί μεγάλη αναμονή.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button