Ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας ο Δήμος Μεγαρέων

Ανακοίνωση δήμου Μεγαρέων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2 ) μηνών
Ακολουθεί δελτίο τύπου:

Ο Δήμος Μεγαρέων , ύστερα από την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (6ΚΟΝΩΚΠ-Ρ2Ζ) και το υπ’ αριθμ. 31269/8925/16-4-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , Πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων, με τα κατωτέρω τυπικά και ειδικά προσόντα ως εξής :

 

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Ειδικά και Τυπικά Προσόντα Χρονική Διάρκεια
ΔΕ Οδηγών 5 Α) Άδεια οδήγησης Γ΄ ή C ή Γ΄+Ε ή CE κατηγορίας

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτου ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000

και

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Δύο (2) μήνες
ΥΕ Εργάτες

για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας

15 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997    Δύο ( 2 ) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά :
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Φωτο/φο ισχύουσας Κάρτας Ανεργίας ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων
Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη Μέγαρα ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Λόγω της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού και της απαγόρευσης των προσλήψεων και όλων των σχετικών με αυτές διαδικασιών , για το χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων ήτοι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών , από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσης στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου , ήτοι από σήμερα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Παρόμοια άρθρα

Back to top button