Αλλαγές στη διαδικασία συμμετοχής των προμηθευτών σε διαγωνισμούς του Δήμου

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων (Προμηθευτών) του Δημοσίου, έχουν σημειωθεί αλλαγές, που αφορούν κυρίως την ένταξη νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών (ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΚΗΜΔΗΣ – ΕΣΗΔΗΣ).

 

Για όλες τις κατηγορίες των προμηθειών και ανεξαρτήτως ποσού ακολουθείται η διαδικασία που επιτάσσει μελέτες, προσφορές και αναρτήσεις στα ηλεκτρονικά μέσα.

 

Ειδικά στους Διαγωνισμούς του Δημοσίου άνω των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έχουν σημειωθεί αλλαγές στις διαδικασίες συμμετοχής των Προμηθευτών.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4155/13, στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει εγκατασταθεί κεντρικά το “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων” (ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή των αιτημάτων, τον Προγραμματισμό, την έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων έργων και προμηθειών και Υπηρεσιών με Προϋπολογισμό 60.000 Ευρώ και άνω χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4155/13.

 

Επειδή οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το ΕΣΗΔΗΣ, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων Συμβάσεων καλούνται όλοι οι Προμηθευτές του Δήμου Μεγαρέων να ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ από την ηλεκτρονική σελίδα www.promitheus.gov.gr  για τις αλλαγές στη διαδικασία συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς άνω των 60.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

               

 Από αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο εγγραφής τους ως προμηθευτές στο ΕΣΗΔΗΣ και συγκεκριμένα από την ενότητα «εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας», ενώ χρήσιμες απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ υπάρχουν στην ενότητα «συχνές ερωτήσεις».

 

Ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να μεριμνήσει για τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (επικοινωνία με το ΚΕΠ) και Κωδικό Χρήστη ώστε να έχει δυνατότητα συμμετοχής στον οποιοδήποτε διαγωνισμό ηλεκτρονικά και μόνο.

 

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι Προμηθευτές σε διαγωνισμούς αυτής της κατηγορίας μπορούν να ενημερωθούν και από τους εξής ιστότοπους:

 

 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ψηφιακές υπογραφές)

 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 

 Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Οδηγίες για έκδοση – εγκατάσταση και χρήση ψηφιακών υπογραφών)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Παρόμοια άρθρα

Back to top button