Προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων με την υπ’ αριθ. 189/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου – η οποία με την υπ’ αριθμ. 60216/21190/20-7-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κρίθηκε ότι έχει ληφθεί νόμιμα – γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων ως κατωτέρω, προς κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του Δήμου, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Τον απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών.
3. Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.
4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία).
6. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία).
7. Υπεύθυνη δήλωση, ότι το αμέσως προηγούμενο 12μηνο, δεν έχουν εργαστεί στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ (δίνεται από την Υπηρεσία).

Ο Δήμος Μεγαρέων ανακοίνωσε προσλήψεις προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαρέων (Δ/νση: Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη, Μέγαρα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακά υπολογιζόμενων ημερών, από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαρέων και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου, ήτοι από την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Παρόμοια άρθρα

Back to top button