Νέο πρόγραμμα χρήσης του βοηθητικού γηπέδου στο στάδιο «Μεγαρέων Ολυμπιονικών»

Στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγαρέων «Ηρόδωρος» σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρόδωρος» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 454/2-3-2016 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κυρίας Ρήγα Ιωάννας που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 240 του Ν. 3463/2006 και 67 του Ν. 3852/2010.

 

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου δεκαπέντε (15) δημοτικών συμβούλων και μελών ευρέθησαν παρόντες δέκα (10).

 

Τα τακτικά μέλη κα Αικατερίνη Κατσούλη και κ. Δημοσθένης Δάρρας απουσίαζαν και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τα αναπληρωματικά μέλη κ. Ιωάννη Σταμούλη και κα Αλίκη Ντάικου.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

Ιωάννα Ρήγα (Πρόεδρος)

1.

Κλεάνθης Βαρελάς

2.

Αδαμαντία Κοροβέση

2.

Παναγιώτα Γρίβα

3.

Αχιλλέας Κουρμπέτης

3.

Αναστάσιος Μαρκεσίνης

4.

Ιορδάνης Παπαδόπουλος

4.

Λευκή Παναγιωτοπούλου

5.

Σπυρίδων Μπερδελής

5.

Σπυρίδων Παπασίδερης

6.  Σπυρίδων Γαρνέλης

7.  Ελένη Βασιλείου

8 . Ιωάννης Σταμούλης

9. Αλίκη Ντάικου

10.  Ιερόθεος Πολυκανδρίτης 

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

 

Πριν από τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρισε ο κ. Σπυρίδων

Μπερδελής.

 

Μετά την λήψη αποφάσεως στο 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και πριν τη λήξη της συνεδριάσεως προσήλθε ο κ. Σπυρίδων Μπερδελής.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος εισάγει το θέμα του αιτήματος του αθλητικού συλλόγου «Α.Γ.Σ.

 

Βύζας Μεγάρων» για διάθεση του γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» και ζητάει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εγκρίνουν την συζήτηση του ως έκτακτου προ ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος προκειμένου να δοθεί άμεσα απάντηση στον ανωτέρω σύλλογο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει κατά πλειοψηφία εννέα(9) επί παρόντων δέκα (10) Διοικητικών Συμβούλων τη συζήτηση του θέματος προ ημερησίας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

Ο κ. Σπυρίδων Μπερδελής δεν εγκρίνει και μειοψηφεί διότι προς λήψη τελεσίδικης απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για το θέμα, δεν θεωρεί ότι πρέπει να συζητηθεί ως έκτακτο κατεπείγον αλλά να εισαχθεί σε ημερήσια διάταξη με πρόσκληση και των επικεφαλείς των εμπλεκομένων.

 

Ακολούθως η Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει υπόψη των μελών του το υπ. αριθμ. 46/25-2-2016 έγγραφο του αθλητικού συλλόγου «Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων» με το οποίο ζητάει την επανεξέταση του αιτήματος του για χορήγηση τριών (3) ωρών στο γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών»για την προπόνηση των ακαδημιών ποδοσφαίρου του.

 

Η  Πρόεδρος  προτείνει  στο  Σώμα  όπως  εγκρίνει  εκτάκτως  την  διάθεση  της  ανωτέρω αθλητικής εγκατάστασης για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου του αθλητικού συλλόγου «Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων» προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία τους.

 

Η Πρόεδρος κάλεσε τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και έλαβε υπόψη του:

  • Το υπ’ αριθμ. 46/25-2-2016 έγγραφο του αθλητικού συλλόγου «Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων»
  • Τον Κανονισμό λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία οκτώ (8) επί παρόντων δέκα (10) Διοικητικών Συμβούλων

  • Δεν εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου για χορήγηση δύο (2) ωρών στο γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» για τις ανάγκες προπονήσεων των ακαδημιών του αθλητικού συλλόγου «Α.Γ.Σ. Βύζας Μεγάρων» καθώς και το αρχικό αίτημα του συλλόγου για χορήγηση τριών (3) ωρών διότι αντιβαίνει στα όσα ορίζονται στη παράγραφο 10 του άρθρου 9 με τίτλο  «Διαδικασία  διάθεσης  δημοτικών  αθλητικών  εγκαταστάσεων»  του  Κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαρέων. Στην ανωτέρω παράγραφο αναφέρεται ότι «το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα διατίθεται για μία (1) προπόνηση την εβδομάδα μέγιστης διάρκειας δύο (2) ωρών μόνο στην ποδοσφαιρική ομάδα η οποία το Σαββατοκύριακο πρόκειται να αγωνιστεί σε αυτό μέγιστη εβδομαδιαία χρήση ορίζεται σε τέσσερις (4) ώρες συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων».
  • Εγκρίνει τη διάθεση επιπλέον τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως στις ακαδημίες του ανωτέρω συλλόγου στο γήπεδο συνθετικού χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου «Μεγαρέων Ολυμπιονικών» ήτοι Σάββατο 19:00 – 20:00 και Κυριακή 09:00 – 10:00 και 19:00 – 20:00.
  • Η Πρόεδρος κυρία Ιωάννα Ρήγα μειοψηφεί, υποστηρίζοντας την εισήγησή της για το θέμα προς το Σώμα.
  • Ο κύριος Σπυρίδων Μπερδελής ψηφίζει λευκό.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2016.

 

Το νέο πρόγραμμα ορίζεται ως:

""

Παρόμοια άρθρα

Back to top button