Ηλίας Μουσταΐρας: «Στήριξη πρωτογενούς τομέα εν μέσω κορωνοϊού»

Άρθρο του Ηλία Μουσταΐρα:

Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19) αποτελεί αυτή την περίοδο το μείζον θέμα για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της υγειονομικής κρίσης, οφείλουν οι λαοί να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να συνδράμουν στην τήρηση της εφαρμογής των μέτρων που επιβάλλει η εκάστοτε Πολιτειακή Αρχή.

Παράλληλα, ο κρατικός μηχανισμός, από τους Φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης μέχρι τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι & Περιφέρειες) δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα. Είναι γεγονός ότι πολλές από τις βασικές λειτουργίες τους έχουν τεθεί στον «αυτόματο» λόγω της προτεραιότητας που ορθά δίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και παθογενειών που προέκυψαν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους λόγω του κορωνοϊού.

Η υφιστάμενη κατάσταση, όμως, μπορεί αναμφίβολα να αποτελέσει μια ευκαιρία για το πως θα εκσυγχρονιστεί η δημόσια διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα της. Επί του παρόντος, οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να βρουν τρόπους ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας εργαλεία του οικοσυστήματος της καινοτομίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με δεδομένη την δεσπόζουσα θέση των Μεγάρων και της ευρύτερης περιοχής μας στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, θα ήθελα να ενημερώσω τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς συνεταιρισμούς, τις επιμέρους ομάδες παραγωγών και τους πολίτες για την ύπαρξη ανοιχτής πρόσκλησης χρηματοδότησης για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε δυνητικά δικαιούχους νέους που απασχολούνται στον χώρο της γεωργίας και αγροδιατροφής. Σας παραθέτω, λοιπόν, απόσπασμα της σχετικής δημοσίευσης, όπως αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο www.generationag.org.

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Είναι μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πρώτη φάση: Υποβολή σύντομης επεξηγηματικής έκθεσης

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν σύντομη επεξηγηματική έκθεση, η οποία θα εξεταστεί από Επιτροπή Ελέγχου για το εύλογο της επιλεξιμότητας και την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του προγράμματος, αναδεικνύοντας σαφώς:
– την ανάγκη του κλάδου για ένα τέτοιο πρόγραμμα
– το όφελος για τους δικαιούχους και τον τομέα στο σύνολο
– τη συμβολή στην ανάπτυξη της περιφέρειας όπως και ορεινών ή μειονεκτικών περιοχών

Αναλυτικότερα, η έκθεση θα πρέπει να στοιχειοθετήσει το πώς τα προτεινόμενα προγράμματα:
1. Συνδέονται με τα προβλήματα και τις ελλείψεις του κλάδου/τομέα ή της
περιοχής στην οποία απευθύνονται,
2. Θεμελιώνουν δράσεις που μπορούν να έχουν διάρκεια και συνέχεια στο μέλλον, αξιοποιώντας δυνατότητες χρηματοδότησης από τρίτους φορείς,
3. Συνδέονται, συμπληρώνουν και ενισχύουν υπάρχοντες θεσμούς και φορείς,
όπου αυτό είναι εφικτό,
4. Επιδεικνύουν συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους.

Για την επιλογή των προς χρηματοδότηση προτάσεων θα ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αντίστοιχης συγχρηματοδότησης από άλλες πηγές οι οποίες μπορεί να είναι ιδιωτικές (π.χ. διεπαγγελματική ένωση) ή δημόσιες (π.χ. περιφερειακές αρχές) ή άλλες πηγές για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ διαφόρων φορέων του χώρου.

Προθεσμία υποβολής: Η προθεσμία για την πρώτη φάση αξιολόγησης, δηλαδή την υποβολή των σύντομων επεξηγηματικών εκθέσεων, είναι η 30η Απριλίου 2020.

Η διάρκεια του προτεινόμενου προγράμματος κατάρτισης / συμβουλευτικής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 12 μήνες. Επιπλέον στο κείμενο θα πρέπει να υπάρχει αναφορά του κατ’ εκτίμηση αριθμού των συνολικά ωφελούμενων του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η οικονομική συμμετοχή του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» δεν θα ξεπερνά τις 70.000€ κατά πρόταση και οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική συνεισφορά θα πρέπει να καλυφθεί από συμμετοχή άλλων εταίρων.

Δίνεται η δυνατότητα σε φορείς του χώρου (π.χ. ομάδες παραγωγών ή συλλογικά σχήματα) που αδυνατούν να δημιουργήσουν συμπράξεις συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εταίρους για την υποβολή σχετικής πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος στο χώρο της αγροδιατροφής να απευθυνθούν στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στο υφιστάμενο δίκτυο συνεργατών του προγράμματος.

Επιλέξιμοι φορείς
– Συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών
– Τοπικές αρχές (Δήμοι – Περιφέρειες)
– Επιχειρηματικές ενώσεις ή συστάδες (clusters) εταιρειών και φορέων του χώρου που επιζητούν εκπαίδευση των μελών τους
– Πάροχοι εκπαιδευτικών υπηρεσιών όπως πανεπιστήμια και σχολές που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που θα ανταποκρίνεται στις τεκμηριωμένες ανάγκες του κλάδου της αγροδιατροφής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και την διαδικασία υποβολής προτάσεων ένταξης σε αυτό μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.generationag.org.

Πάντα στη διάθεση των δημοτών μας.

Με εκτίμηση,
Ηλίας Μουσταΐρας
Περιβαλλοντολόγος Πολιτικός Μηχανικός, MSc, MBA (cand.)
τ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μεγάρων

Παρόμοια άρθρα

Back to top button