Επιχορήγηση Δ. Ελευσίνας με 20 εκ. € από το Υπουργείο Εσωτερικών

Την επιχορήγηση του ∆ήµου Ελευσίνας µε το ποσό των είκοσι εκατοµµυρίων ευρώ (20.000.000,00€) σε βάρος του προυπολογισµού του έργου: 2017ΣΕ05500010 «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήµων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραµµα ενίσχυσης των δήµων)» , για τη φιλοξενία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021», αποφάσισε το ΥΠΕΣ, σε µια κρίσιµη στιγµή , δεδοµένων των καθυστερήσεων σε έργα, δίνοντας έτσι µια ισχυρή ώθηση στην προετοιµασία της πόλης για την επιτυχία του εγχειρήµατος .

Συγκεκριµένα µε την εν λόγω απόφαση ρυθµίζονται τα παρακάτω :
1. Ειδικότερα θέματα επιχορήγησης
1. Ο προγραµµατισµός των δράσεων που θα υλοποιηθούν µε την παρούσα επιχορήγηση γίνεται από το ∆ήµο Ελευσίνας.
2. Επιλέξιµες δράσεις είναι κυρίως οι απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων, οι αποζηµιώσεις από πράξεις εφαρµογής, η απόκτηση κτιρίων για πολιτιστική χρήση, η διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδροµίων, διαµόρφωση κτιρίων για πολιτιστική χρήση, αθλητικών εγκατάστεων, έργα οδοποιίας και εν γενει υποδοµών, καθώς και κάθε είδους δαπάνη που εξυπηρετεί τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράµµατος, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 3 της υπ΄ αριθµ. 4748/20.02.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.∆εν χρηµατοδοτούνται έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηµατοδότηση από άλλα προγράµµατα.
4. Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης επιχορήγησης.
5. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραµµατισµού υλοποίησης δράσεων, ο δήµος θα ενηµερώσει το ΥΠΕΣ µε την αποστολή στη∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, πίνακα καταγραφής όλων των έργων που θα υλοποιήσει µετην παρούσα επιχορήγηση.

2. ∆ιαδικασίες χρηματοδότησης
Οι αναθέσεις δηµοσίων συµβάσεων, ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες που τις διέπουν. Για τις τροποποιήσεις των συµβάσεων κατά τη διάρκεια τους, τηρούνται οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία διατάξεις των δηµοσίων συµβάσεων έργων/προµηθειών/υπηρεσιών του ν.4412/2016, όπως ισχύουν εκάστοτε. Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικείµενου των έργων πραγµατοποιείται µε ευθύνη των αρµόδιων κατά περίπτωση Υπηρεσιών του δικαιούχου.

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να ζητά πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των ενεργειών, προκειµένου να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση του Προγράµµατος.

Ο δικαιούχος υποβάλλει τα αιτήµατα χρηµατοδότησης στην ως άνω ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, µε συνηµµένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Σύµβαση έργου/προµήθειας / µελέτης κ.α
  • Πιστοποιηµένο λογαριασµό, υπογεγραµµένο από τον επιβλέποντα µηχανικό του έργου και τον ανάδοχο και εγκεκριµένο προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης ή σχετικά τιµολόγια µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες
  • Πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής, όπου απαιτούνται
  • Φωτογραφία της ειδικής πινακίδας µε τα στοιχεία του προγράµµατος

Μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αιτηµάτων συντάσσεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, αίτηµα χρηµατοδότησης προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την πληρωµή του ∆ήµου.

Στην περίπτωση που το έργο χρηµατοδοτείται και από άλλη πηγή χρηµατοδότησης θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράµµατος και στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηµατοδότησης του ∆ήµου.

Επισηµαίνεται ότι, στη χρηµατοδότηση προβλέπεται και το κόστος αγοράς της ανωτέρω ειδικής πινακίδας.

Επίσης επισηµαίνεται ότι η χρηµατοδότηση ανέρχεται έως το ύψος των νοµικών δεσµεύσεων.
Τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν µε βάση τη συµβασιοποίηση των έργων, διατίθενται σε νέα έργα ή δράσεις ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

3. ∆ιάρκεια εφαρμογής
Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31/12/2021 µε δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

4. ∆ημοσιοποίηση
Ο ∆ήµος οφείλει να τοποθετεί την πινακίδα µε τα στοιχεία του προγράµµατος σε ορατό σηµείο και µε το
ανάλογο µέγεθος σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΣ (http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/ProgrammaFilodimos/ProgrammaFilodimosII/DIMOSIOT ITA/), υπό τον τίτλο «Ειδικό Πρόγραµµα Ενίσχυσης ∆ήµου Ελευσίνας για την προετοιµασία της πόλης για τη φιλοξενία του θεσµού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021”»

5. ∆ιαδικασία παρακολούθησης – κλεισίματος
Η αρµόδια ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών (∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής) έχει την δυνατότητα να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των πόρων του προγράµµατος

Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ο δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίµατος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίµατος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν κάνει ορθή και σύννοµη χρήση των πόρων του Προγράµµατος, όπως αυτό διαπιστώνεται από την αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή τα αρµόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, η ως άνω ∆ιεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του δικαιούχου.

6. Τελικές διατάξεις
Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της. ∆ιευκρινίσεις και λεπτοµέρειες για επί µέρους διατάξεις της
επιχορήγησης, εφόσον απαιτούνται, παρέχονται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠ.ΕΣ. Η απόφαση επιχορήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr)

Παρόμοια άρθρα

Back to top button