Δ. Μεγαρέων: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες τους

Ανακοίνωση του Δήμου Μεγαρέων επισημαίνει ότι η αντιπυρική περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον νόμο, σε αυτό το διάστημα υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και κάθε μορφής ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών ή έως και 100 μέτρα από τα όριά τους, να προβαίνουν σε άμεσο και συστηματικό καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά κλαδιά, χόρτα και γενικά κάθε μορφής καύσιμα/εύφλεκτα υλικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή να επεκτείνουν μια πυρκαγιά.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική Πυροσβεστική Διάταξη (20/2022), ο υποχρεωτικός καθαρισμός περιλαμβάνει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

β. Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της
στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των
ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Υπενθυμίζουμε επίσης το άρθρο 94 § 26 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), που έχει ως εξής:
«Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Ο Δήμος Μεγαρέων, σύμφωνα με το νόμο, θα διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, τόσο αυτεπάγγελτα όσο και μετά από καταγγελία, για τη συμμόρφωση των υπόχρεων, προβαίνοντας όπου χρειάζεται σε αυτεπάγγελτους καθαρισμούς, ενημερώνοντας παράλληλα την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Εισαγγελέα και επιβάλλοντας τα σχετικά πρόστιμα.

Πάνω από όλα όμως και πέρα από τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, καλούμε όλους τους πολίτες να φερθούν υπεύθυνα: η ευσυνειδησία προλαβαίνει πυρκαγιές ενώ η ασυνειδησία τις προκαλεί.

φωτογραφία ενδεικτική

Παρόμοια άρθρα

Back to top button